Bøgen - en forebyggende indsats for unge i samarbejde med deres forældre.

Årsrapport

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  Årsberetning for Bøgen 2015

 

Generel beskrivelse af Bøgen anno 2015:

 

Organisation:

Bøgen er en afdeling i organisationen Ungdomscentret Allégården, der er en selvejende institution med fast driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Bøgen er en del af Ungdomscenter Allegårdens samlede pædagogiske tilbud til Frederiksberg Kommune, ligesom Bøgen organisatorisk indgår som del af Ungdomscentret og dens personalegruppe på 36 medarbejdere. Bøgen er repræsenteret i MED-udvalget og ledelsesgruppen, ligesom den deltager i den samlede organisations personalemøder og temadage, der begge finder sted 4 gange årligt.

 

Lokaler:

Bøgen er en ekstern afdeling, der siden 2002 har været beliggende på Halls alle 10 kld. tv.,

1802 Frederiksberg C.

Lokalerne bruges til administration, samtaler og diverse møder.

 

Personale:

I Bøgen er der ansat en afdelingsleder samt to medarbejdere, alle med pædagogisk /- familieterapeutiske og/eller ledelses uddannelser. 

Afdelingslederen har været med fra Bøgens start i 2002, en er ansat i 2008 og en i 2015.

Bøgens medarbejdere modtager supervision af ekstern supervisor hver 6. uge.

 

Iværksættelsesparagraf / Normering:

Bøgen iværksættes jvf. Lov om social service § 52 stk. 3 nr. 7, om tilknytning af kontaktpersoner til en ung og dennes familie.

Koordinator i Ungdomssanktioner iværksættes jvf. Straffelovens § 74a.

Bøgen er normeret til 12 unge og deres familier i forløb på mellem 6 – 18 måneder.

 

Bøgens kerneydelse – den forebyggende indsats:

Bøgen er en forebyggende instans for unge hjemmeboende 12 – 18 årige Frederiksberg borgere, og har til opgave at tilbyde en støttende og kvalificerende indsats overfor unge og deres forældre. Tilbuddet retter sig imod at skabe en forandringsproces for den unge i og udenfor familien, så der skabes mulighed for at sikre den unges fortsatte trivsel og udvikling uden støtte fra Bøgens medarbejdere.

 

Ungdomssanktion:

Udover Bøgens kerneydelse, forestår Bøgens medarbejder koordinator funktionen for alle Ungdomssanktions dømte Frederiksberg borgere. Ungdomssanktionen kan idømmes unge mellem 15 – 18 år der passer til en nærmere beskrevet social og kriminel profil. Ungdomssanktionen er en to årig dom, der ved domsfældelsen overgår til de sociale myndigheder. De to år er struktureret over 3 faser, hvor den unge indgå i forskellige miljøer. De 3 faser er henholdsvis i den lukkede institutions regi, efterfulgt af anbringelse på åben institution og slutteligt typisk hjemvendt til familien i lokalmiljøet.

 

 Målgruppe:

Bøgens målgruppe er hjemmeboende børn og unge i alderen 12 - 18 år og deres familier. Målgruppen karakteriseres ved at være unge, der har svært ved at indgå i konstruktive og positive sociale sammenhænge, såvel i hjemmet som udenfor.

Yderlige indskrives alle Frederiksberg borgere, der ved retten idømmes en ungdomssanktion. Det er unge mellem 15 og 18 år, som har en særlig social og kriminel profil, der kan idømmes denne dom.

 

Visitation:

Visitationen foregår via Familieafdelingens visitationsudvalg. Efterfølgende henviser sagsbehandler sagen til Bøgen og indskrivningen aftales.

Der skal i alle sager foreligge en handleplan ved indskrivningen. Handleplanen revideres løbende i tråd med Bøgen skriver statusskrivelser hver 6. måned.

 

Indsatsen i vores kerne opgave:

Den unge og forældrene vil typisk blive tilknyttet to medarbejdere fra Bøgen, som vil være ansvarlige for sagen. Hvert forløb udformes i nært samarbejde med den enkelte unge og dennes familie. Bøgens medarbejdere arbejder ud fra et helhedssyn, hvor udgangspunktet for en forandringsproces omkring en ung vil være kontinuerlige familiesamtaler, der primært finder sted i hjemmet. Sideløbende møder Bøgen den unge alene. Omdrejningspunktet for samværet vil være dialog og refleksion og konkret hjælp og støtte samt, at skabe en konstruktiv og bæredygtig relation til en voksen. Bøgen tilbyder ligeledes forældre og evt. søskende samtaler eller anden støtte, alenesamtaler og samvær med søskende. Bøgen forestår jævnlige netværksmøder, hvor myndighedsindehaver, den unge og familien, skole, klub og hvad der ellers er af faglig og/eller privat netværk, der vil være relevant at invitere.

 

Indsatsen i Ungdomssanktionerne:

Koordinator funktionen indebære, at være kontaktperson for den unge under hele domsforløbet, samt at sikre den nødvendige koordination de forskellige faser og indsatser imellem for, at opnå størst mulig kontinuitet, kvalitet og målrettethed i de skiftende indsatser og miljøer. Koordinationen sker bl.a. ved vi afholder kontinuerlige netværksmøder.

 

Samarbejde:

I alle sagerne har forældrene været et stort aktiv i det kontinuerlige samarbejde med Bøgen, ligesom andre familiemedlemmer og netværkspersoner har deltaget. Bøgen har samarbejdet med forskellige offentlige instanser, herunder Familieafdelingen i Frederiksberg, skoler, klubber og psykiatriske afdelinger, sikrede institutioner, opholdshjem m.m., alt efter relevans og mål i de enkelte sager. Bøgen afholder løbende netværksmøder i alle sagerne, med deltagelse af såvel det private som professionelle netværk for, at opnå fælles fodslag, klar rolle fordeling og fælles mål for den enkelte indskrevne.

 

Økonomi:

Bøgen har sit eget budget og havde i 2015 et driftstilskud på 1,5 million, og kom ud af året med et mindre underforbrug.

 

Fokuspunkter beskrevet i årsplan for 2015:

Mål og indsatsområder for 2015 – kopieret fra Årsberetning fra 2014:

I forbindelse med det tidligere omtalte projekt ved Dorte Høvids, er det blevet tydeligt, at betydningen af den lovpligtige handleplan, der udarbejdes af den unges sagsbehandler, er afgørende. En handleplan der er tydelig og nærværende for den unge, beskriver baggrund og konkret bekymring for den unges udvikling og trivsel, og som skal være styrende for den unges samarbejde med de professionelle. Handleplanen skal være klart beskrevet i opgave og indsats, så Bøgen som indsats, kan have handleplanen som et større aktiv i samarbejdet med dels vores unge og deres familier, dels med forvaltningen.

Da det er relevant for hele organisationen Allégården ungdomscenter at have et mere ensartet sprog med familieafdeling, har vi netop købt et ”Signs of Safety” forløb til alle medarbejdere. Forløbet vil køre det sidste halve år af 2015. Metoden skal hjælpe Bøgen til at have et mere ensartet sprog med forvaltningen. Det fælles sprog skal optimere forvaltningens handleplan og vores statusskrivelser. Formålet er blandt andet, at skabe en anden forståelse og et andet og mere konstruktivt ejerskab for egen situation og udvikling, hos den unge og dennes familie.

Bøgen har tidligere haft en stor koncentration af indskrevne unge, med en anden etnisk baggrund end dansk, hvilket vi også havde i 2014. I 2015 vil vi implementere tidligere udarbejdede redskaber/metoder i sagerne med indskrevne af anden etnisk herkomst end dansk. Bøgen har allerede afholdt en temadag hvor materialet er gennemgået og senere på foråret afholdes der endnu en temadag. Denne gang for hele organisationen.

I efteråret 2014 var vi til en konference afholdt af Servicestyrelsen omhandlende fokus på overgreb på børn og unge. I 2015 skal vi i Bøgen udarbejde en handleguide, der dels skal sikre vores opmærksomhed og fokus på om der begås eller er begået overgreb på vores indskrevne unge, dels sikre hvordan vi agere og handler, når vi får en viden om et overgreb finder og/eller har fundet sted.

 

Arbejdsmiljø:

I løbet af 2015 vil vi finde nye lokaler til Bøgen. Lokalerne der skal være beliggende i gadeplan eller derover og med en rum deling, der er mere optimal i forhold til behov og opgaver, end den vi har på nuværende tidspunkt.

 

Trivsel/Udvikling:

Trivslen for gruppen, og den enkelte medarbejder, vil fortsat være et indsatsområde i 2015. Ved møder vil vi have et større fokus på samarbejdet Bøgens medarbejdere imellem, frem for sagen. Bøgen skal have en ny ekstern supervisor. Denne vil blive gjort opmærksom på, at have en kollegial vinkel/samarbejdsperspektiv i supervisionen. Kompetenceudvikle den enkelte ved at have mere sparring ift. skriftlige opgaver og ved at afholde temadag med ekstern underviser om skriftlighed. Uddannelse i metoden ”Signs of Safety”, samt implementering af allerede udarbejdede værktøjer, i arbejdet med unge af anden etnisk baggrund end dansk, og deres familier. Afdelingslederen vil sikre den fælles viden og forståelse ift. Bøgens procedure og indsats bliver udført mere ensartet.

 

Året der gik:

2015 blev et år delt op i tre forskellige perioder. Første periode var præget af det negative arbejdsmiljø i Bøgen og den enkelte medarbejders dårlige trivsel. Da vi efter et længere forløb, hvor vi såvel internt, som med ekstern hjælp, havde adresseret udfordringerne og problemstillinger uden at opleve nogen form for konstruktiv forandring, besluttede ledelsen, at afbryde samarbejdet med en medarbejder, som blev fritstillet den 31.3.2015. Det næste lille halve år var der to medarbejdere i Bøgen til at varetage opgaverne omkring en afdeling, der kørte med overbelægning. I den periode var fokus på det klient-rettede arbejde, samtidig med at medarbejderne skulle ”lande” efter en personlig slidsom og turbulent periode. Pr. 15.8.2015 blev afdelingen igen fuld bemandet ved ansættelsen af en ny medarbejder. Resten af året var der fokus på at skabe et harmonisk og fagligt miljø i Bøgen. Vigtigheden af at få skabt en fælles forståelse for, og et individuelt ejerskab af, Bøgens kultur, procedure og pædagogiske fundament var prioriteret, samtidigt med udvikling og forandringer fandt sted.

 

Faglige mål og udvikling:

Jvf. Servicestyrelsen fokus på overgreb af børn og unge og krav om institutioner har et beredskab til både forebyggelsen af, men også håndteringen af overgreb, har Bøgen udarbejdet en Beredskabsplan. Den skal skærpe medarbejdernes opmærksomhed på overgreb og hjælpe med at kunne håndtere, at få en viden om overgreb af en ung, såvel personligt/psykisk som fagligt.

 

Bøgen er begyndt at bruge tidligere udviklede metoder og redskaber i sager, hvor den indskrevne har anden etnisk herkomst end dansk. Det er opmærksomheder og redskaber udarbejdet af Allégården, der i sin tid tog initiativ til, og stod for et landsdækkende udviklingsprojekt omhandlende - arbejdet med anbragte etniske minoritetsunge og deres familier. Disse redskaber belyser familiernes herkomst og omstændigheder, samt deres intentioner og drømme, ligesom redskaberne gør familiens historie nærværende og betydningsfuld.

 

Handleplanerne er blevet et mere aktivt redskab i arbejdet med de unge og deres familier. Dels oplever vi handleplanerne er blevet mere anvendelige i måden sagsbehandlerne skriver dem på, dels har vi i vores procedure omkring intern sagsbehandling, handleplanen aktivt med hele vejen. Handleplanen er også blevet et aktiv i samtalerne med de unge og deres forældre på en ny måde. Vi forsøger at være opmærksomme på fra starten af et samarbejde, om handleplanen er forstået, såvel sprogligt som indholdsmæssigt af alle og helst også, at de enkelte beskrevne emner og mål giver mening for den unge og familien. Denne fælles reference er vigtigt at have i det fortsatte samarbejde.

 

Uddannelsesforløbet ”Signs of Safety” ved firmaet Solution, var meget givtigt og fuldstændigt så relevant og brugbart for os som antaget. Metoden, og dermed også den mere Løsningsfokuserede tilgang til sagerne, har været medvirkende til, at vi har besluttet, at ville ændre på flere ting i Bøgen.

 

Det lykkedes efter lang tids søgning at skrive kontrakt på nye lokaler inden nytår. De nye lokaler er beliggende på Grundtvigsvej 6 A kld. th. 1864 Frederiksberg C. og til overtagelse den 15.1.2016.

 

Mål og indsatsområder for 2016:

For 2016 har vi valg fortsat at have fokus på implementering af ”Signs of Safety”. Vi har i den forbindelse fortsat vores samarbejde med Solution og fået tilknyttet dem som vores eksterne supervisor i Bøgen hele 2016. Vi vil her blive superviseret med et udgangspunkt i metoden, samt den løsningsfokuserede tilgang.

 

Fokus på, og optimeringen af brugen af handleplaner vil fortsat være et tema i Bøgen. I den forbindelse vil vores egne statusskrivelse være centralt i 2016. Vi vil blive endnu bedre til at sende statusskrivelser til forvaltninger, der beskriver den unge og dennes families kompetencer, omstændigheder, mønstre og udfordringer, samt hvilke bekymringer der er, hvis der er nogen. De unge og deres familier skal kunne genkende sig selv og opleve beskrivelserne nærværende og hjælpsomme for dem, ligesom forvaltningen skal få et fagligt og realistisk øjebliks billede af den unge. Statusskrivelsen skal kunne danne grundlag for sagsbehandlerens reviderede handleplan eller kvalitativt bidrage til forvaltningens beslutning om anden foranstaltning eller udskrivning af Bøgen. Vores nye kollega har været på kursus ift. arbejdet med Ungdomssanktioner. Her er hun som resten af medarbejderne, blevet opkvalificeret til rollen som koordinator.

 

Arbejdsvilkårene i Bøgen har ændret sig, ligesom vi oplever at flere unge og deres familier har brug for en længere indskrivningsperiode end de berammede 6 – 18 måneder. Vi modtager en del unge og deres familie, som har været udfordret og haft det svært i flere år og hvor problemstillingerne ved indskrivningen er komplekse. Sager hvor forvaltningen i deres beskrivelser er meget bekymrede og hvor en tydelig forandring er nødvendig.

De ændrede arbejdsvilkår bygger på flere ting. Dels har vi ofte ikke mulighed for at have samtaler med forældre i formiddagstimerne mere, grundet nyere lovning om beskæftigelse m.m., for at modtage kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse. Dels gør skolereformen, at vores unge får senere fri fra skole, hvilket betyder at vi først kan mødes med dem enten individuelt eller til familiesamtaler, senere på dagen end tidligere. Dette gør det nødvendigt for Bøgen, at bryde med tidligere procedure, hvor alle unge og deres familier havde to medarbejdere tilknyttet, som begge var en lige stor og aktiv del af samarbejdet. Det betyder, at vi vil langt hyppigere fremover vil tilbyde samtaler med forældre med en medarbejder eller være en medarbejder, som skaber en relation til den unge. På den måde kan Bøgen have samtaler i 3 sager på samme tid. Det er nødvendigt, når vores unge og deres familier typisk kun kan mødes mellem 14.00 – 18.00.  Vores procedure fremadrettet vil bygge på en større fleksibilitet og vi vil lave en konkret vurdering af hver sag ved visiteringen om indsats og resurse forbrug.

 

Vi har allerede, men vil også resten af året have det som et mål, at få beskrevet og implementeret nye procedure i Bøgen.

  • Vores interne visitation ændres og baseres fremover i langt højere grad end tidligere, på akter og beskrivelser fra forvaltning om den unge og dennes familie. Tidligere har indskrivningsmødet med deltagelse af sagsbehandleren, familien og Bøgen været referencen for samarbejdet, og herefter har familiens egen fortælling og forståelse af problematikkerne, ligesom den ofte meget overordnede handleplan været grundlaget for indsatsen.
  • Vi skal have en anden fleksibilitet i vores indsats og resurse forbrug i den konkrete sag/opgave – tidligere er alle indskrevne blevet tilknyttet to medarbejdere der som udgangspunkt har struktureret forløbene ens i alle sager.
  • Bøgens møde aktivitet justeres og beskrives, så den gøres formålstjenstlig ift. ny samarbejdsstruktur med de unge og deres familier, samt Bøgens opgaver.
  • Dagsordner og generelt møde indhold justeres og beskrives, så de sikrerden enkelte medarbejders faglighed, sparring m.m. – holder vores fokus på handleplaner og statusskrivelser, samt implementering af ”Sign of Safety” og den løsningsfokuserede tilgang.

 

Nye rammer – nye muligheder:

Bøgen overtog de nye lokaler den 15.1.2016. Allégårdens pedel har istandsat lejemålet. Lokalerne er til trods for sin beliggenhed i kælderen lyse og venlige og med et sundt indeklima. Efter istandsættelse er færdig fremstår lokalerne meget flotte og vi ser frem til at flytte. Lejemålet er på færre kvadratmeter end Halls allé, men med en rigtig god rumdeling. Vi vil få to reelle kontorer, samt en afdeling med mødelokale og opholdsrum/køkken. Dette giver os mulighed for, at tænke tanker ift. nye indsatser, og tiltag til den allerede eksisterende målgruppe. Lokalerne lægger også op til en bedre trivsel for medarbejderne og imødekommer medarbejdernes ønsker om arbejdsstationer med mere ro til udførelsen af det skriftlige arbejde, telefonsamtaler m.m.. Der vil, i modsætning til i de tidligere lokaler, ligeledes være mulighed for at holde både samtaler og møder, samtidig med ens kollegaer arbejder i to de andre kontorer.

 

 

Bøgens PR:

Vi vil få lavet nye visitkort m.m. i forbindelse med vores flytning - og har i den forbindelse desuden planer om at få trykt og udgivet en ny folder. Bøgen ønsker også at opdatere og generelt gøre vores hjemmeside mere informativ for såvel professionelle som andre interesserede, heri blandt evt. kommende eller allerede indskrevne unge og deres familier. 

 

 

 

 

 

Skrevet af:

Jan Otto Schaumann

Afd.leder, Bøgen.