Bøgen - en forebyggende indsats for unge i samarbejde med deres forældre.

Årsrapport 2016

                                                                                                                                                 Årsberetning for Bøgen 2016

 

Generel beskrivelse af Bøgen anno 2016:

 

Organisation:

Bøgen er en afdeling i organisationen Ungdomscentret Allégården, der er en selvejende institution med fast driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Bøgen er en del af Ungdomscenter Allegårdens samlede pædagogiske tilbud til Frederiksberg Kommune, ligesom Bøgen organisatorisk indgår som del af Ungdomscentret og dens personalegruppe på 36 medarbejdere. Bøgen er repræsenteret i MED-udvalget og ledelsesgruppen, ligesom den deltager i den samlede organisations personalemøder og temadage, der begge finder sted 4 gange årligt.

 

Lokaler:

Bøgen er en ekstern afdeling beliggende på Grundtvigsvej 6 A kld. tv.. 1864 Frederiksberg C.

Lokalerne bruges til administration, samtaler og diverse møder.

 

Personale:

I Bøgen er der ansat en afdelingsleder samt to assistenter. Alle er pædagogisk grunduddannet og med efteruddannelser som familieterapeut, myndighedsarbejde ift. unge, koordinator ift. Ungdomssanktioner, samt ledelsesuddannet.

Afdelingslederen startede Bøgen op i 2002, én er ansat i 2008 og én i 2015.

Bøgen` medarbejdere modtager supervision af ekstern supervisor hver 6. uge. Bøgen` medarbejdere opkvalificeres løbende ved deltagelse i hele organisationens uddannelses-/kursus forløb, samt temadage, eller ved afdelingen selv søger inspiration og udvikling enten ved individuelle kurser eller for afdelingen i fællesskab.

 

Iværksættelsesparagraffer / Normering:

Bøgen` forbyggende indsats iværksættes jvf. Lov om social service § 52 stk. 3 nr. 7, om tilknytning af fast kontaktperson til en ung og dennes familie.

Bøgen` rolle som Koordinator i Ungdomssanktioner iværksættes jvf. Straffelovens § 74a.

Bøgen er normeret til 12 unge og deres familier.

 

Bøgens kerneydelse – den forebyggende indsats:

Bøgen er en forebyggende instans for unge hjemmeboende 12 – 18 årige Frederiksberg borgere, og har til opgave at tilbyde en støttende og kvalificerende indsats overfor unge og deres forældre. Tilbuddet retter sig imod at skabe en forandringsproces for den unge i og udenfor familien, så der skabes mulighed for at sikre den unges fortsatte trivsel og udvikling uden støtte fra Bøgens medarbejdere. Bøgen er en helhedsorienteret indsats, hvor alle aspekter omkring den unge, som kan have indflydelse på den unges liv, tages med i tilgangen til den unge. Familie, skole, venner, den unges fritidsliv og forældrenes vilkår.

 

Ungdomssanktion:

Udover Bøgen` kerneydelse, forestår Bøgen` medarbejder koordinator funktionen for alle Ungdomssanktions dømte Frederiksberg borgere. Ungdomssanktionen kan idømmes unge mellem 15 – 18 år der passer til en nærmere beskrevet social og kriminel profil. Ungdomssanktionen er en to årig dom, der ved domsfældelsen overgår til de sociale myndigheder. De to år er struktureret over 3 faser, hvor den unge indgå i forskellige miljøer. Koordinatoren tilknyttes den unge med det samme og skal i tæt samarbejde med sagsbehandleren sikre de 3 faser hænger sammen, så handleplanen tilgodeses og forløbet giver mening for den unge. Koordinatoren er ligeledes den unges kontaktperson i de 2 år.

 

Målgruppe:

Bøgen` to målgrupper er henholdsvis, hjemmeboende børn og unge i alderen 12 - 18 år og deres familier. Målgruppen karakteriseres ved at være unge der har svært ved at indgå i konstruktive og positive sociale sammenhænge, såvel i hjemmet som udenfor. Og henholdsvis unge Frederiksberg borgere, der ved retten idømmes en ungdomssanktion. Det er unge mellem 15 og 18 år, som har en særlig social og kriminel profil, der kan idømmes denne dom.

 

Visitation:

Visitationen foregår via Familieafdelingens visitationsudvalg. Efterfølgende henviser sagsbehandler sagen til Bøgen og indskrivningen aftales.

Der skal i alle sager foreligge en handleplan ved indskrivningen. Handleplanen revideres løbende i tråd med Bøgen skriver statusskrivelser hver 6. måned.

 

Indsatsen i vores kerne opgave:

Den unge og forældrene vil typisk blive tilknyttet to medarbejdere fra Bøgen, som vil være ansvarlige for sagen. En der er den unges kontaktperson og en familievejleder. Med udgangspunkt i handleplanen udformes hvert forløb i nært samarbejde med den enkelte unge og dennes familie. Bøgen` medarbejdere arbejder ud fra et helhedssyn og en forståelse af at personlig udvikling sker i samspillet med sine relationer. Udgangspunktet for en forandringsproces omkring en ung vil være kontinuerlige familiesamtaler, der primært finder sted i hjemmet. Her vil der blive sat ord på alle udfordringerne og dilemmaerne, ligesom den enkeltes kompetencer og intentioner synliggøres for hele familien. Ved familiesamtalerne aftales det hvilke forums der skal etableres og hvad der skal arbejdes med i dem. Det kan være alene samtaler med mor, med begge forældre, en søskende om emner som opdragelse, samliv eller hjælp til egne problemer. Til familiesamtalerne aftales/fortælles der også hvad den indskrevne unge og dennes kontaktperson skal samarbejde om. Den unge mødes som minimum en gang om ugen med sin kontaktperson. Omdrejningspunktet for samværet vil være dialog, erfaringsdannelse og refleksion, samt hjælp og støtte til konkrete ting, plus det at skabe en konstruktiv og bæredygtig relation til en voksen. Bøgen forestår jævnlige netværksmøder, hvor myndighedsindehaver, den unge og dennes familie, skole, klub og hvad der ellers er af fagligt og/eller privat netværk, der vil være relevant omkring bordet, inviteres. Bøgen deltager også gerne i møder på den unges skole eller andet, hvor forældrene og den unge oplever Bøgens deltagelse som en hjælp.

 

Indsatsen i Ungdomssanktionerne:

Koordinator funktionen indebærer, at være kontaktperson for den unge under hele doms forløbet, samt at sikre den nødvendige koordination de forskellige faser og indsatser imellem for, at opnå størst mulig kontinuitet, kvalitet og målrettethed for den unge i de skiftende indsatser og miljøer. Koordinationen sker bl.a. ved vi afholder kontinuerlige netværksmøder. Bøgen sørger for at få skabt en så god kontakt og godt og kontinuerligt samarbejde med den unges familie som muligt.

 

Samarbejde:

I alle sagerne har forældrene været et stort og vigtigt aktiv i det kontinuerlige samarbejde med Bøgen, ligesom andre familiemedlemmer og netværkspersoner har deltaget. Bøgen har samarbejdet med forskellige offentlige instanser, herunder Familieafdelingen, skoler, klubber og psykiatriske afdelinger, sikrede institutioner, opholdshjem m.m., alt efter relevans og mål i de enkelte sager. Bøgen afholder løbende netværksmøder i alle sagerne, med deltagelse af såvel det private som professionelle netværk for, at opnå fælles fodslag, klar rolle fordeling og fælles mål for den enkelte indskrevne.

 

Økonomi:

Bøgen har sit eget budget og havde i 2016 et driftstilskud på kr. 1.792.00 og kom ud af året med et overforbrug på ca. kr. 90.000, grundet flytning og istandsættelse af de nye lokaler.

Fokuspunkter beskrevet i årsplan for 2016 og opfølgning på målene:

 

Mål og indsatsområder for 2016 – kopieret fra Årsberetning fra 2015:

Vi har allerede, men vil også resten af året have det som et mål, at få beskrevet og implementeret nye procedure i Bøgen.

 • Vores interne visitation ændres og baseres fremover i langt højere grad end tidligere, på akter og beskrivelser fra forvaltning om den unge og dennes familie. Tidligere har indskrivningsmødet med deltagelse af sagsbehandleren, familien og Bøgen været referencen for samarbejdet, og herefter har familiens egen fortælling og forståelse af problematikkerne, ligesom den ofte meget overordnede handleplan været grundlaget for indsatsen.
 • Vi skal have en anden fleksibilitet i vores indsats og resurse forbrug i den konkrete sag/opgave – tidligere er alle indskrevne blevet tilknyttet to medarbejdere der som udgangspunkt har struktureret forløbene ens i alle sager.
 • Bøgens møde aktivitet justeres og beskrives, så den gøres formålstjenstlig ift. ny samarbejdsstruktur med de unge og deres familier, samt Bøgens opgaver.
 • Dagsordner og generelt møde indhold justeres og beskrives, så de sikre den enkelte medarbejders faglighed, sparring m.m. – holder vores fokus på handleplaner og statusskrivelser, samt implementering af ”Sign of Safety” og den løsningsfokuserede tilgang.
 • Vi vil få lavet nye visitkort og har i den forbindelse desuden planer om at få trykt og udgivet en ny folder. Bøgen ønsker også at opdatere og generelt gøre vores hjemmeside mere informativ for såvel professionelle som andre interesserede, heri blandt kommende og allerede indskrevne unge og deres familier.

 

Visitation og strukturering af resurser og opgaver:

Den ændrede visitations procedure har givet den ønskede effekt. Når vi modtager akter vedr. den indskrevne fra sagsbehandler og sætter os og drøfter sagen, giver det os anderledes baggrund for kvalificeret at resurse vurderer vores indsats, inden opstarten af et forløb. Inden overdragelsesmødet på Rådhuset med sagsbehandleren og den unge og familien, har vi truffet beslutning om samarbejdets struktur og rollefordeling. Der er sager der bliver tildelt en medarbejder og andre sager hvor vi er to i sagen. I sidstnævnte sager er rollefordelingen at en er kontaktperson for den unge og den anden familievejleder for resten af familien. I alle sager mødes den unge mindst en gang om ugen med sin kontaktperson. Familievejlederens samarbejde med resten af familien, primært forældrene, vil variere efter det i akterne og handleplanen beskrevne behov og mål med indsatsen. Denne procedure har frigivet megen tid for medarbejderne, tid den enkelte medarbejder kan have individuelle samtaler/samvær. Dette medfører to ting. Dels en langt større fleksibilitet for medarbejderen til at lave aftaler, men også at kunne rykke rundt på allerede indgåede aftaler. Dels kan vi samlet set i Bøgen have 3 forskellige aftaler på sammen tidspunkt.

 

Nye møder og ændret statusskrivelses manual:

Med den nye visitationsform og rollefordeling i sagerne har vi justeret vores interne møder. Vi har nu sagsmøder hvor alle medarbejdere samles. Ud fra en dagsorden og et behandlingsskema inspireret af Signs of safety, får vi fastlagt den faglige diskurs og udtalt kommende opgaver, samt samarbejdet i hver enkel sag. En ny manual til udfærdigelse af statusskrivelser er lavet og igen inspireret af Signs of Safety og vores løbende justerede behandlingsplan. I statusskrivelsen beskrives hvilke bekymringer der er for den unge, hvad der fungerer for og omkring den unge, og hvilke komplicerende omstændigheder (Risikofaktorer) der er hos og omkring den unge.

 

 Ny hjemmeside, folder og visitkort er på vej:

I samarbejde med resten af organisationen har vi hyret et firma der skal hjælpe os med at få en ny hjemmeside, hvor alle der besøger siden bliver bedre oplyst end ved et besøg på vores tidligere hjemmeside. Den skulle gerne være færdig inden sommer. Vi har skrevet en ny folder som er prioriteret i vores budget skal trykkes i år.

 

Faglige mål og udvikling:

De aftalte indsatsområder for året var centrale punkter i Bøgens selvforståelse, pædagogiske udgangspunkt og samarbejdskultur. Det har derfor været nødvendigt at få talt meget om hvad den enkelte havde på spil og hvad der skal sættes i stedet for. Denne dialog har været sideløbende de nye tiltag er blevet implanteret. Nye erfaringer er gjort, og arbejdsgange er justerede, så vores hensigtserklæringer er ved at blive vores praksis. Og vigtigst af alt er, at det virker som det er de rigtige forandringer vi gennemgår. Rigtige i forhold den tid vi er i, blandt andet efter skolereformen og de opgaver vi har i forhold vores indskrevne unge og deres familier.

Medarbejderne er alle engageret i udviklingen af Bøgen, tager ejerskab og er gode til at se mulighederne i de nye, samt udfører sit arbejde jf. de nye tiltag. 

Vores nøgletal taler for sig selv. Bøgen er fortsat en efterspurgt indsats af Frederiksberg kommune. Tallene har stort set været konstante de 14 år Bøgen har eksisteret. Hvert år har vi haft en større eller mindre overbelægning, men altid over de 100 %. Vores forebyggende indsats, med en målformulering om; at kvalificere de unge og forældrene til at kunne tage vare på den unges situation, uden støtte fra Bøgens medarbejdere, er i lagt de fleste sager lykkes. Det ses i statikken over hvor mange af vores udskrevne unge der enten er udskrevet af Bøgen til hjemmet, eller overgået til anden indsats. I 2016 udskrev vi 6 til hjemmet og en overgik til anden kontaktperson i efterværn. Trods de stabile tal oplever vi dog en ændring af henholdsvis de sager forvaltningen henviser til os, som hvornår de ønsker de unge udskrevet igen. Flere sager indskrives hvor der udtrykt store bekymringer fra forvaltningens side og de i handleplanen opsatte mål, kræver væsentlige forandringer hos den unge og dennes forældre. Eftersom disse indskrevne har været i mistrivsel længe og levet i en dysfunktionel familie struktur/kultur i årevis, oplever vi vores gennemsnitlige indskrivningstid er blevet længere. De indskrivningsforløb, hvor samarbejdet med den unge og familien generelt, har været en lang proces, medfører det ofte, at de unge relationelt har knyttet sig til sin kontaktperson i Bøgen og at dette samarbejde opleves trygt og betydningsfuldt for den unge. Når den unge så nærmer sig de 18 år og fortsat har brug for støtte og vejledning en periode ind i voksenlivet, så har vi det sidste år oplevet forvaltningen forlænge indskrivningen i Bøgen til ud over det 18. år. Én er forlænget helt til det fyldte 19 år. Anderledes end i typiske ”Bøge” sager er målet her selvhjulpenhed, eget ansvar m.v.. I Bøgen byder vi denne udvikling velkommen og glæder os over den mangfoldighed i opgaver.

 

Siden Ungdomssanktionen blev justeret i 2007 og Bøgen fik tildelt funktionen, Koordinator, for alle unge Frederiksberg borgere, der har modtaget en Ungdomssanktion, har vi i gennemsnit haft 3 Ungdomssanktions sager kørerne om året. I 2016 afsluttede en ung sin sanktion sidst i august, og her start marts 2017 afslutter endnu en ung sin sanktion. Herefter har vi ingen Ungdomssanktionsforløb i gang. Sidste gang en ung Frederiksberg borger modtog sådan en dom er den 6.3.2015. Vi ved ikke om retten ikke længere bruger dommen, men det er tankevækkende at vi ikke har fået nogen indskrevet så længe.

 

Bøgen vil fortsat være fuldt belagt, efter afslutningen af vores sidste sanktion, men herefter kun

af § 52 skt. 3 nr. 6 sager.

 

Året der gik:

Vi er blevet rigtig glade for vores nye lokaler, som vi startede året ud med at flytte ind i. De muligheder vi så i lokalerne har vist sig rigtige. Lokalerne er sådan indrettet at to medarbejdere kan sidde og arbejde administrativt eller have en samtale i det ene kontor, samtidig med at der er flere samlet i et andet lokale. Med den beliggenhed vi har, er det blevet muligt at folk til kommer til os, frem for at vi bruger tid på at komme fra det ene sted til det andet. Dette har også frigjort tid, som vi kan bruge mere effektivt i forhold til de indskrevne. For nogle familiers vedkommende gør det en konstruktiv forskel at have mulighed for at have samtalerne væk fra hjemmet. Familierne kan anderledes koncentrere/fastholde sig og det kan være lettere for os at tage styringen, end når vi er i folks eget hjem. At have samtaler i Bøgen har også betydning for det, at vi er begyndt at arbejde med metoden Signs of Safety, hvor vi ofte har brug for at anvende vores tavle. Dette, samt omlægning af personale resurserne i de enkelte sager, har medvirket til at det er lettere at tilbyde tider og dermed mødes med vores indskrevne i det omfang, vi ønsker det. Dette har været en udfordring for os siden skolereformen, hvor de unges fritid og dermed mulige mødetid med os har været begrænset. For den enkelte medarbejder betyder omlægningen en større selvstændighed og fleksibilitet i forhold til de indskrevne og opgaverne, både i tid og løsning.

 

Den konkrete indsats ift. vores indskrevne unge og deres familier:

I 2016 samarbejdede vi med 19 unge og deres familier. Indsatsen og strukturen for den enkelte sag har varieret efter opgave, mål og behov beskrevet i den unges handleplanen. Hertil kommer en løbende konkret vurdering under forløbet samt evt. særlige udtrykte ønsker fra vores unge og deres familier.

 • To unge har været indskrevet sammen med deres familier gennem flere år og grundet deres alder er indsatsen nu kun på den unge. I disse to sager har relationen/samværet så stor værdi for den at de er forlængede i deres samarbejde med deres kontaktperson til ud over det 18 år.
 • To andre unge er indskrevet, hvor det er vejledningen af forældrene, der har givet mening i indsatsen. Disse to unge har ikke ønsket at være i kontakt med kontaktpersonen på trods af adskillige forsøg. Indsatsen har dermed været mere indirekte i forhold til den unge ved at, forældrene har fået støtte til at se og forstå deres barn anderledes og have en anden tilgang til dem.

3 familier har fået indskrevet 2 børn.

 • Den ene familie har mange udfordringer, som Bøgen forsøger at afhjælpe. De to unge har hver deres kontaktperson, ligesom de to forældre (som er skilt) har hver deres familievejleder. Moderen har brug for primært samtaler, hvor faderen udover samtaler har brug for støtte til kontakten til andre instanser og strukturering af hverdagen. Derudover afholdes der familiemøder samlet for hele familien og der afholdes møder med de unges skoler.
 • I den anden familie er der forsøgt mange konstellationer. De to unge har hver deres kontaktperson, som de ser hver for sig, men alle fire har også haft flere aftaler sammen for at styrke de to unges forhold. Til at starte med fik moderen vejledning af de to kontaktpersoner, hvilket har vist sig problematisk. Derfor er der tilknyttet en tredje medarbejder som familievejleder, som afholder ugentlige samtaler med mor. Endelig afholdes der kontinuerlige familiesamtaler hvor alle deltager.
 • Den tredje familie har været kendt af Bøgen gennem mange år. De to unge har haft hver deres kontaktperson. Der har været tæt kontakt til moderen på forskellig vis, ligesom der er blevet afholdt kontinuerlige familiesamtaler i hjemmet. Den ene unge blev udskrevet som 18 år gammel i 2016. Lillebror er fortsat indskrevet sideløbende med, at han kom på efterskole efter en proces, hvor Bøgen har støttet moderen og den unge med at finde den rette efterskole. Efter udsmidning er han kommet på kostskole i samarbejde med sagsbehandler, UU og skole. Der er fortsat samtaler med mor, samvær med den unge og tæt samarbejde med kostskolen.
 • En ung blev fra start indskrevet til en kontaktperson og en familievejleder til forældrene og fælles familiesamtaler. Sagen har dog udviklet sig sådan, at den unge er blevet anbragt, hvor den unge forbliver indskrevet i Bøgen for at beholde relationen til sin kontaktperson i en kaotisk periode.
 • En ung var ved retten på Frederiksberg dømt til, at underlægge sig de sociale myndigheder og blev i Bøgen tilknyttet en fast kontaktperson. Her var der udover samtalerne med den unge, kontakt til mor, tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, UU og en højskole den unge blev elev på.
 • En ung, fra en sammenbragt familie, blev tilknyttet en kontaktperson og de voksne en familievejleder. Den unge var sammen med sin kontaktperson hver uge. I denne sag var der forskellige fora, da både de sammenbragte forældre ønskede selvstændig vejledning, de biologiske forældre ønskede samtaler og alle samles til familiesamtalerne.
 • En ung blev indskrevet med stor bekymring for den unge og hendes familie. Ved ugentligt samvær med den unge og hyppige samtaler med især mor, men også de ældre udeboende søstre, samt tæt samarbejde med Christianskolen, er bekymringen blevet væsentligt nedsat.
 • En ung blev indskrevet i et forsøg på, at den unge skulle blive boende hjemme efter hjemkomst fra et år på efterskole. Den unge fik kontaktperson med samvær med skiftende intensitet alt efter, hvordan den unge havde det. Familievejlederen havde kontakten til forældrene. Familiesamtaler blev forsøgt i starten, men det blev hurtigt for ubehageligt for den unge. Den unge blev kort forinden hendes 18 års fødselsdag indskrevet på Ungdomscentret Allégårdens´ hybler.

To unge har været indskrevet som ungdomssanktioner.

 • For begge disser sager har Bøgen varetaget koordinatorfunktionen, med dertil hørende rolle som kontaktperson for den unge, samt tæt samarbejdspartner med i første omgang den unges sagsbehandler, dernæst de institutioner og tilbud den unge under sin sanktion kommer i. For begge sagers vedkommende har der været tæt samarbejde med familien.

 

Under alle indskrivningsforløb er der et kontinuerligt samarbejde med familieafdelingen, hvor der skrives status, holdes handleplansmøder m.m.. I de sager hvor den unge ikke er elev på Christianskolen afholder Bøgen netværksmøder. Herudover indkalder og deltager Bøgen ad hoc i forskellige møder og besøg på f.x. BBH, UU, skoler, klubber m.m., som giver mening for den unge og deres familie og hvor de ønsker vores deltagelse.

 

Mål og indsatsområder for 2017:

Ungdomscentret Allégården etablerede i samarbejde med Frederiksberg kommune afdelingen Bøgen i 2003. De første år var det vigtigt for Bøgen at få sig etableret blandt de mange andre tilbud på Frederiksberg og blive kendt og brugt for det særlige tilbud vi er. Efter vi oplevede at have stadfæstet Bøgen, som den indsats vi gerne ville være og kunne spejle os i de sager der blev henvist, samt forventningen om vores tilgange, blev vi anderledes ”runde”. Siden har vi samarbejdet med forvaltningen om mange meget forskellige sager. Vores indsats har varieret i metode, struktur og hvem i sagerne vi primært har samarbejdet med for, at nå et mål om udvikling og trivsel for den unge. Vi vil i 2017 have fokus på at få beskrevet vores indsats med den mangfoldighed vi står for i dag. Vores beskrivelse vil imødekomme Frederiksbergs kommunes tanker om, at arbejde efter Indsatstrappen. Med Bøgens opdaterede beskrivelse vil vi gerne byde ind til kommune med muligheden om, at løse nye og flere opgaver, som ikke tidligere har været sat i forbindelse med sager/opgaver for Bøgen.

 

 

Uafhængigt af Bøgens fokus på/- og beskrivelse af, egne kompetencer og indsats områder, vil hele organisationen Ungdomscentret Allégården have som mål for 2017, at udarbejde en beskrivelse af den samlede organisations fremtidige muligheder for at løse opgaver for Frederiksberg kommune inden for området, unge og deres familier. Beskrivelserne vil være som inspiration samt et oplæg til videre forhandlinger og definition af organisationen, som primær samarbejdspartner til Frederiksberg kommune indenfor omtalte målgruppe. Beskrivelsen vil bygge på organisationens faglige og erfaringsmæssige kompetencer samt de muligheder der ligger i trække på organisationens ekspertise på tværs af afdelingerne.

 

 

 

 

 

 Jan Otto Schaumann, Afdelingsleder, Bøgen den 15.2.2017.