En forebyggende indsats for unge i samarbejde med deres familier.

Samarbejdet med Bøgen

Hvordan bliver man indskrevet i Bøgen?

Det er den unge, der bliver indskrevet i Bøgen, hvis den unge og familien i samarbejde med familieafdelingen er blevet enige om, at det vil være den bedste hjælp for den unge og familien i øvrigt. Familieafdelingen har forinden indskrivningen lavet en handleplan med målene for samarbejdet med Bøgen. Undervejs i forløbet vil Bøgen af netværksmøder, hvor den unges sagsbehandler deltager.

Hvilke unge er indskrevet i Bøgen?

I Bøgen er der indskrevet unge/familier med mange forskellige udfordringer og problemer. Det kan f.eks. være:

  • Store konflikter mellem den unge og forældrene
  • Misbrug
  • At den unge har svært ved at finde sin plads i familien
  • At den unge ikke tror på sig selv
  • At den unge føler sig angst
  • At den unge isolerer sig

Hvordan kan forandringen ske?

Et forløb i Bøgen involverer alle i familien ud fra den tanke, at alle i en familie påvirker hinanden. Det betyder, at alle i en familie er en del af de vanskeligheder/problemer den enkelte unge har, men også at alle er en del af løsningerne på problemerne. Bøgen forsøger sammen med den unge og familien, at få øje på hvad der allerede fungerer for den unge, ud fra at støtte den unge/familien i, at gøre mere af det, der virker.

Hvor ofte skal vi mødes?

Et forløb i Bøgen kan variere i tid og intensitet, alt efter hvad der giver mening for den unge/familien. Udgangspunktet er dog til en start altid, at den unge ser sin kontaktperson en gang om ugen og der afholdes familiesamtale en gang om ugen med kontaktperson og familievejleder.

I løbet af den første måneds tid bliver det afklaret, om familien skal tilbydes mere eller noget andet end udgangspunktet.

Hvad kan mit barn bruge kontaktpersonen til?

Kontaktpersonen vil give den unge mulighed for at tale med en voksen, om det som optager den unge. Kontaktpersonen vil forsøge, at give den unge oplevelsen af at blive hørt og forstået.

Når den unge er blevet indskrevet i Bøgen, oplever vi ofte, at den unge har gået alene med sine bekymringer i lang tid. Efterhånden som den unge og kontaktpersonen lærer hinanden at kende, er det vores oplevelse, at det bliver nemmere for den unge at åbne op for svære tanker og følelser.

Efter aftale med den unge, vil kontaktpersonen støtte den unge til familiesamtalerne ud fra, hvad den unge har fortalt.

Hvad går familiesamtaler ud på?

Til familiesamtalerne samler vi den unge og forældrene. Søskende eller andre vigtige familiemedlemmer er også altid velkomne til at deltage.

Den unges kontaktperson og familievejleder deltager til familiesamtalerne og vil på forhånd for samtalerne planlægge emner for samtalen. Planlægningen tager udgangspunkt i målene fra handleplanen og hvad den unge eller forældrene er optaget af op til samtalen.

Samtalerne ligger op til at tale om emner, som kan være svære at tale om både som forældre og som ung. Kontaktpersonen og familievejlederen vil forsøge at gøre det muligt at skabe forståelse mellem forældrene og den unge.

Samtalerne kan også have en mere praktisk karakter, hvor egentlige aftaler mellem den unge og forældrene bliver lavet, som de efterfølgende samtaler vel følge op på.

Hvad er et netværksmøde?

Til et netværksmøde inviterer Bøgen f.eks. skole, fritidstilbud, ppr psykolog, relevante nære voksne for den unge og sagsbehandler. Forældre og den unge deltager altid.

Forinden mødet har Bøgen lavet en dagsorden, som på forhånd er sendt til alle inviterede.

Vi afholder netværksmøder for at samle og udveksle viden om den unges udfordringer og ressourcer, for at få de bedst mulige betingelser for at forstå den unge. Desuden at få øje på, hvad der fungerer i den unges liv, som vi kan støtte den unge i, at gøre mere af.

Bliver der skrevet noget om os?

Familieafdelingen skal revidere den unges handleplan efter de første 3 måneder i Bøgen og herefter hvert halve år. I forbindelse med disse revideringer, bliver Bøgen bedt om at skrive statusrapporter om den unge og samarbejdet med Bøgen.

Statusrapporten vil altid blive gennemgået sammen med den unge og forældrene inden den bliver sendt til den unges sagsbehandler.

Derudover har Bøgen udvidet underretningspligt og skal derned underrette familieafdelingen, hvis der opstår bekymring for den unge ud over, hvad der er beskrevet i handleplanen. Bøgen vil altid tale med den unge og forældrene, før der sendes en underretning til familieafdelingen.